วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

My Photos - ၶႅပ်းႁၢင်ႊၵမ်ႈၽွင်ႈၼႂ်းငဝ်းတူင့်တႆး

ငဝ်းတူင့်ၸိူင်းတႆး “မွၵ်ႇယၢၼ်တူၼ်ႈႁိူၼ်းႁွမ်”
ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းေတၶပ်းၶိုင်ယဝ့်တူဝ်ႈေသေတဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈယဝ့်၊ၶႅၼ်းေတႃႈပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းပၼ်ဢဵၼ်ပၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ၊
ၽူႈၶပ်းၶိုင် “ၸုမ်းမွၵ်ႇမူၺ်သႅင်”


ငဝ်းတူင့်ၸိူင်းတႆး

“မွၵ်ႇယၢၼ်တူၼ်ႈႁိူၼ်းႁွမ
ငဝ်းတူင့်ၸိူင်းတႆး

“မွၵ်ႇယၢၼ်တူၼ်ႈႁိူၼ်းႁွမ


วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ေၶႃႈၼွမ်း

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင့်ၽူႈႁၵ့်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ
ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်မူႇၸုမ်း “မွၵ်ႇမူၺ်သႅင်” မီႈၸႂ်ႁၵ့်ၼိူဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းေသႄလႈ လႆႈၶပ်းၶိုင်ပဵၼ်ပပ့်ဝွၵ်း “သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၵိုင်”ဢွၵ်ႇမႃးႁႂ်ႈဢၼ်ပီႈၼွင့်ႁဝ်း ၶဝ်လႆႈလူ ဢၢၼ်ႇၸိမ်းတူၺ််း ၼႆၶႃႈေဢႃႈ၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆ့ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵတ့်ၼႅၼ်ႇၶႅၼ်ႇၼႃႇေသႄလႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၼမ့်ၸႂ်ႁၵ့်သူင် ဢၼ်မီးဝႃႇသၼႃႇႁၵ့်ၼိူဝ်လိၵ်ႈလၢႆး တႆးႁဝ်းႄလႈၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈယဝ့်။
ပပ့်ဝွၵ်းဢၼ်ၼႆ့ တိုၵ့်ပဵၼ်ပပ့်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇႄလႈသင်ၸိူဝ့်ဝႃႈမီးတီႈၽိတ်းတီႈပိူင်ႈတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတႃပီႈၼွင့်ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ေၵပႃးၼႆၸိုင်ၶႅၼ်းေတႃႈမူၼ့်ႄမး ထတ်းထွင်ၸႅတ်ႈေသးေသပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၸုမ်း “မွၵ်ႇမူၺ်သႅင်” ႁဝ်းၶႃႈယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ် ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ၊
လိုၼ်းသုတ်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈဢၼ်ပီႈၼွင့်ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မီးငိုၼ်းမီးၶမ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူႊေၵႃႉၶိင်းၵူၼ်းေသၵမ်း….


မွၵ်ႇမူၺ်သႅင်

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

ႁပ်ႉလဝ်ႈတၢင်ႇၽူႈလဵၼ်ႈၸိူင်းတႆး

“မွၵ်ႇမူၺ်သႅင်” ၸုမ်းၶပ်းၶိုင်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇငဝ်းတူင့်ၸိူင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈၽူႈႁူမ်ႈၵၢၼ် ဢၼ်မီးၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်မၼ်ႈၵိုမ်း တႃႇမႃးၽိုၵ်းႁူမ်ႈထႆႇလဵၼ်ႈ "ငဝ်းတူင့်ၸိူင်းတႆး"ဝႃႈၸိူင့်ၼင်ႇၼႆႄလႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ်ၼႆ ၶႅၼ်းေတႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၼင်ႇမၢႆၾူၼ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆ့ေသၵမ်းၶႃႈ-

ၼမ်ႉၵတ်ႉႄလႈတၢင်းၼမ်ၽူႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ -

႑. ယိင်းသၢဝ် ႑ ေၵႃႉ
႒. ၸၢႆးၼုမ်ႇ ႑ ေၵႃႉ
႓. ေတလႆႈမီးၼမ့်ၸႂ်ေမႃယိူၼ့်ၵၼ်ႈ (Be patient) ႄလႈမီးၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵႅၼ်ႇ
ၶႅင်ဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း(Strong desire)
႔. ေမႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း (Teamwork)

ၵပ်းသိုပ်ႇၸွပ်ႇထၢမ်ပိၵ်ႈယွႆႈလႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း

ယိင်းၵဵင်ၶမ်း 087-5053924
ၸၢႆးၽၢႆတွၼ်း 089-4810895
ၶူးလႅင်းမုၼ်း 081-8230864

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

Mai Soong မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

မွၵ်ႇမူၺ်သႅင် ၸုမ်းၽိုၵ်းလဵၼ်ႈငဝ်းတူင်ႉၸိူင်းတႆး ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈေဢႃႈ
မီႈလွင်ႈသင်ေၵႃႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ၵၼ်လႆႈယူႇေဢႃႈ။

မွၵ်ႇမူၺ်သႅင်

Template by:
Free Blog Templates